• یکی از ایالت های استرالیا برای اسلحه ساخته شده با پرینتر سه بعدی مجازات تعیین نموده است
  • داشتن این نوع اسلحه در New south wales غیر قانونی بوده و حتی تهیه و داشتن فایل های دیجیتال نقشه ساخت آن نیز می تواند تا 14 سال حبس برای متخلفین دربر داشته باشد

 

magnum-revolver-3d-model

 

  • اسلحه های ساخته شده با پرینتر سه بعدی به دلیل وجود نداشتن شماره سریال اسلحه ، پلیس دنیا را نگران کرده است.
  • همچنین این نوع اسلحه می تواند برای شخصی که از آن استفاده می کند نیز خطرناک باشد.
  • پلیس ایالت New south wales در حال آزمایش وشلیک با یکی از همین اسلحه ها بوده که اسلحه منفجر شده است.

 

اسلحه با پرینتر سه بعدی

اسلحه با پرینتر سه بعدی

 

اسلحه با پرینتر سه بعدی

اسلحه با پرینتر سه بعدی