طراحی و ساخت تبلت برای نابینایان با استفاده از تکنولوژی نوماتیک (بادی)

بر روی صفحه نمایشگر تمام صفحه این تبلت ، خط بریل می تواند تغییر کند. در این محصول که از تکنولوژی نوماتیک استفاده شده ، حباب هایی که با مایع و هوا پر و خالی می شوند برای شکل دادن خط بریل روی صفحه به وجود می آیند. این صفحه نمایش همچنین قادر به کشیدن نمودار و جدول برای نابینایان می باشد.

تبلت نابینایان بریل

تکنولوژی کنونی صفحات بریل کنونی بصورت یک خطی بوده  و این اولین بار است که این تبلت جدید با یک نمایش بزرگ و تمام صفحه از خط بریل  را در اختیار فرد قرار می دهد.

در عین حال ضخامت آن با وجود نیاز این تبلت با قیمت تقریبی کمتر از 1000 دلار عرضه خواهد شد.