شاخص سرعت و بار

1394/8/4 9:04:19توسط |صنایع لاستیک و تایر|

شاخص سرعت و بار شاخص سرعت به این علت که در بعضی از کشورها مثل آلمان محدودیت سرعتی در بزرگراه ها وجود ندارد مبحثی به نام شاخص سرعت مطرح شده است که بتواند بیان کننده حداکثر سرعتی باشد که تایرها می توانند تحمل [...]