//ماشین آلات بنادر
 • لاستیک لیفتراک

   این محصول با دیواره ها و سطوح تقویت شده در مقابل پنچری به شدت مقاومت میکند و مناسب لیفتراک و ماشین آلاتی است که بصورت مستمر فعالیت میکنند.

  Tiron-tire
 • لاستیک سایمکس تایر سایمکس

   لاستیک سایمکس  طرح آج SE 188

  √ طرح گل با شیارهای عمیق و غیر مستقیم برای انجام کار های سنگین در محیط های صنعتی وخشن off the road     مناسب برای جایی که میانگین سرعت عملیاتی بالایی دارند  لاستیکی فوق العاده برای استفاده در انواع چرخ   مناسب برای محیط های مرطوب و بنادر

 • لاستیک سایمکس تایر سایمکس

   لاستیک سایمکس  طرح آج SE 188

  √ طرح گل با شیارهای عمیق و غیر مستقیم برای انجام کار های سنگین در محیط های صنعتی وخشن off the road     مناسب برای جایی که میانگین سرعت عملیاتی بالایی دارند  لاستیکی فوق العاده برای استفاده در انواع چرخ   مناسب برای محیط های مرطوب و بنادر

 • لاستیک سایمکس تایر سایمکس

   لاستیک سایمکس  طرح آج SE 188

  √ طرح گل با شیارهای عمیق و غیر مستقیم برای انجام کار های سنگین در محیط های صنعتی وخشن off the road     مناسب برای جایی که میانگین سرعت عملیاتی بالایی دارند  لاستیکی فوق العاده برای استفاده در انواع چرخ   مناسب برای محیط های مرطوب و بنادر

 • لاستیک سایمکس تایر سایمکس

   لاستیک سایمکس  طرح آج SE 188

  √ طرح گل با شیارهای عمیق و غیر مستقیم برای انجام کار های سنگین در محیط های صنعتی وخشن off the road     مناسب برای جایی که میانگین سرعت عملیاتی بالایی دارند  لاستیکی فوق العاده برای استفاده در انواع چرخ   مناسب برای محیط های مرطوب و بنادر

 • لاستیک سایمکس تایر سایمکس

   لاستیک سایمکس  طرح آج SE 188

  √ طرح گل با شیارهای عمیق و غیر مستقیم برای انجام کار های سنگین در محیط های صنعتی وخشن off the road     مناسب برای جایی که میانگین سرعت عملیاتی بالایی دارند  لاستیکی فوق العاده برای استفاده در انواع چرخ   مناسب برای محیط های مرطوب و بنادر

 • لاستیک سایمکس تایر سایمکس

   لاستیک سایمکس  طرح آج SE 188

  √ طرح گل با شیارهای عمیق و غیر مستقیم برای انجام کار های سنگین در محیط های صنعتی وخشن off the road     مناسب برای جایی که میانگین سرعت عملیاتی بالایی دارند  لاستیکی فوق العاده برای استفاده در انواع چرخ   مناسب برای محیط های مرطوب و بنادر

 • لاستیک سایمکس تایر سایمکس

   لاستیک سایمکس  طرح آج SE 188

  √ طرح گل با شیارهای عمیق و غیر مستقیم برای انجام کار های سنگین در محیط های صنعتی وخشن off the road     مناسب برای جایی که میانگین سرعت عملیاتی بالایی دارند  لاستیکی فوق العاده برای استفاده در انواع چرخ   مناسب برای محیط های مرطوب و بنادر

 • لاستیک سایمکس تایر سایمکس

   لاستیک سایمکس  طرح آج SE 188

  √ طرح گل با شیارهای عمیق و غیر مستقیم برای انجام کار های سنگین در محیط های صنعتی وخشن off the road     مناسب برای جایی که میانگین سرعت عملیاتی بالایی دارند  لاستیکی فوق العاده برای استفاده در انواع چرخ   مناسب برای محیط های مرطوب و بنادر

 • لاستیک سایمکس تایر سایمکس

   لاستیک سایمکس  طرح آج SE 188

  √ طرح گل با شیارهای عمیق و غیر مستقیم برای انجام کار های سنگین در محیط های صنعتی وخشن off the road     مناسب برای جایی که میانگین سرعت عملیاتی بالایی دارند  لاستیکی فوق العاده برای استفاده در انواع چرخ   مناسب برای محیط های مرطوب و بنادر

 • لاستیک سایمکس تایر سایمکس

   لاستیک سایمکس  طرح آج SE 188

  √ طرح گل با شیارهای عمیق و غیر مستقیم برای انجام کار های سنگین در محیط های صنعتی وخشن off the road     مناسب برای جایی که میانگین سرعت عملیاتی بالایی دارند  لاستیکی فوق العاده برای استفاده در انواع چرخ   مناسب برای محیط های مرطوب و بنادر

 • لاستیک سایمکس تایر سایمکس

   لاستیک سایمکس  طرح آج SE 188

  √ طرح گل با شیارهای عمیق و غیر مستقیم برای انجام کار های سنگین در محیط های صنعتی وخشن off the road     مناسب برای جایی که میانگین سرعت عملیاتی بالایی دارند  لاستیکی فوق العاده برای استفاده در انواع چرخ   مناسب برای محیط های مرطوب و بنادر