ارتباط تایر با میزان مصرف سوخت

1394/10/17 6:48:38توسط |صنایع لاستیک و تایر|

در زمینه کاهش مصرف سوخت عوامل متعددی مانند: شیوه رانندگی، وزنی که با خودرو حمل می شود و نوع تایر مورد استفاده موثر می باشد. در بین این موارد مختصری پیرامون ارتباط نوع تایر با میزان مصرف سوخت اشاره خواهیم کرد. تاثیر نوع تایر با [...]