شناخت لاستیک (قسمت اول)

1398/10/22 10:40:34توسط |صنایع لاستیک و تایر|

چکیده ای از شناخت لاستیک: تحقیقات جهت ساخت و طراحی تایر و استفاده از تایری مناسب برای شرایط کاری مختلف در طی سالهای اخیر، با کمک نرم افزارهای موجود، روندی صعودی یافته و صنعت لاستیک را به صنعتی غیرقابل اغماض و سودآور تبدیل کرده است. [...]