لاستیک های عریض و ایمنی بیشتر

1398/11/26 9:47:50توسط |صنایع لاستیک و تایر|

لاستیک های عریض و ایمنی بیشتر افزایش عرض تایر خودرو نسبت به ارتفاع آن و افزایش همزمان فشار باد سبب افزایش پایداری حرارتی و ایمنی و ثبات آن در هنگام حرکت می شود. پژوهشگران در تحقیقاتی تحت عنوان «تحلیل گرمایی تایر» عنوان کرده [...]