محدوده های خطرناک لیفتراک

1395/2/4 7:19:47توسط |ایمنی و بهداشت حرفه ای|

محدوده پرخطر (HALO ZONE) محدوده ای به فاصله 90 سانتی متر از اطراف لیفتراک (شامل بدنه اصلی و شاخک) محدوده خطر (RED ZONE) محدوده ای به فاصله 150 سانتی متر از اطراف لیفتراک (شامل بدنه اصلی و شاخک)   جهت جلوگیری از بروز حادثه [...]