فاکتورهای موثر بر صدای تایر

1395/2/11 8:48:14توسط |صنایع لاستیک و تایر|

در زیر فاکتورهای موثر بر سرعت را برای شما بیان می کنیم. صدا نتیجه ارتعاش هواست که به صورت امواج صوتی توسط انسان و سایر موجودات دریافت می شود. بلندی یا کوتاهی صدا با کمیتی به نام شدت صوت اندازه گیری می شود. به مقدار [...]