جان دیر نمونه اولیه تراکتور راه رونده که به صورت عملی می تواند راه برود را طراحی کرد. این تراکتور خاص مناطق جنگلی است که قادر است به راحتی از تپه ها بالا و پایین برود و همچنین به آسانی در زمین های برفی و گلی کار کند.
این تراکتور با بهره گیری از شش پای مفصل دار می تواند حرکات رو به جلو، عقب، پهلو و مورب انجام دهد. تمامی عملکردهای راه روی تراکتور  به وسیله کامپیوتر مرکزی هوشمند  کنترل می شود. فشردگی خاک که در اثر این تراکتور ایجاد می شود خیلی کمتر از نمونه های معمول چرخ زنجیری و چرخ لاستیکی است.

future-futuristic-Walking-Robot2-robotics-7