• محدوده پرخطر (HALO ZONE) محدوده ای به فاصله 90 سانتی متر از اطراف لیفتراک (شامل بدنه اصلی و شاخک)

 • محدوده خطر (RED ZONE) محدوده ای به فاصله 150 سانتی متر از اطراف لیفتراک (شامل بدنه اصلی و شاخک)

 


sangintire


جهت جلوگیری از بروز حادثه برخورد لیفتراک با افراد:

 • عابر حتما باید از مسیرهای مجاز عابر در صورت امکان حرکت کند.
 • راننده لیفتراک باید سرعت مجاز را رعایت کند و همیشه در وسط خط کشی مسیر ترافیکی حرکت کند.
 • در سر پیچ هایی که دید ندارد حتما از ایینه های محدب استفاده کند.

هنگام حضور فرد در محدوده پرخطر (HALO ZONE)

 • راننده باید سریعا لیفتراک را متوقف نماید.
 • راننده باید سریعا شاخک لیفتراک را پایین بیاورد .
 • راننده باید ترمز دستی را کشیده و مطمئن شود که امکان حرکت خودبخودی لیفتراک وجود ندارد .

هنگام حضور فرد در محدوده خطر (RED ZONE)

 • راننده باید سریعا آژیر یا بوق لیفتراک را به صدا درآوردن تا فرد متوجه حضور در محدوده اطراف لیفتراک شود.
 • عابر و راننده لیفتراک باید تماس چشمی با هم داشته باشند.
 • عابر باید راننده را از نیت خود آگاه کند که قصد دارد عبور کند یا بایستد.
 • راننده لیفتراک سریعا باید سرعت دستگاه را تا 3 کیلومتر بر ساعت کاهش دهد.

منبع: @caspianforklift

 

 

Risk zones for lift trucks

 

 

1408