FB10-12:
– مشخصه ۱
– مشخصه ۲
– مشخصه ۳

FB14-12:
– مشخصه ۱++
– مشخصه ۲++
– مشخصه ۳++

FB14-12:
– مشخصه ۱+
– مشخصه ۲+
– مشخصه ۳+