آموزش رانندگان لیفتراک

1394/12/9 8:39:03توسط |ایمنی و بهداشت حرفه ای|

آموزش رانندگان لیفتراک نقش بسیار مهمی در کاهش حوادث مربوط به لیفتراک دارد. امروزه شرکت ها و کارخانجات بزرگ صنعتی به این نتیجه رسیده اند که برای کم کردن زمان کاری از دست رفته ناشی از حوادث، کم کردن آسیب به اموال، افزایش اعتبار و [...]