مشخصات ابعادی تایر

1394/12/9 6:58:44توسط |صنایع لاستیک و تایر|

جهت آشنایی بیشتر با تایر لازم است با سیستم ابعادی تایر آشنا شویم . برای این منظورتوجه به شکل  ضروری است . لازم به یادآوری است که تمام ابعاد مورد نظر زمانی اندازه گیری می شود که تایر تحت فشار استاندارد و روی رینگ استاندارد [...]