ایمنی لیفتراک (خطر صحبت با تلفن همراه)

1394/7/12 8:01:40توسط |ایمنی و بهداشت حرفه ای|

این انیمیشن آموزشی در خصوص خطرات جدی ناشی از صحبت با تلفن همراه در محیط های صنعتی به خصوص اپراتورهای لیفتراک می باشد