ایمنی لیفتراک (تخلیه بار)

1394/7/12 8:18:33توسط |ایمنی و بهداشت حرفه ای|

در این انیمشن آموزشی به خطرات جانبی و اتفاقات حین تخلیه بار پرداخته می شود.