انقلاب در صنعت استفاده از روبات

1394/9/21 14:46:07توسط |تکنولوژی و اختراعات|

روبات چینی   دولت چين در صدد اجراي يك انقلاب در صنعت روبات هاست: چين قصد دارد ميليون ها روبات را با برنامه دادن به ان ها براي اجراي خودكار به جاي كارگران كم در آمد به كار بگيرد. اين طرح دولت چين [...]