ایمنی لیفتراک (عدم وجود نور کافی )

1394/7/22 9:36:43توسط |ایمنی و بهداشت حرفه ای|

این انیمیشن کوتاه به خطرات ناشی از عدم وجود نور کافی در محیط کارخانه و نصب آینه های محدب در محل تردد لیفتراک ها به منظور دید بهتر اپراتور و ایمنی لیفتراک می پردازد.