در این انیمیشن کوتاه آموزشی به خطرات ناشی از وجود دست انداز در محل تردد لیفتراک در کارخانه ها و محیط های صنعتی پرداخته می شود.