اولین نمایشگاه بزرگ خودروی امسال در آمریکا  Detroit Autoshow 2016 بود. در این نمایشگاه خودروسازان مطرحی حضور داشته و از آخرین دستاوردهای خود رونمایی کردند.
دراین نمایشگاه انواع خودروهای الکتریکی ، اتومبیل های مسابقه ای ومینی ون ها به معرض نمایش گذاشته شد. بهترین خودروهای نمایشگاه دیترویت 2016 را در تصاویر زیر خواهید دید :


etire_detroit 2016 (3)

etire_detroit 2016 (50)


etire_detroit 2016 (44)

etire_detroit 2016 (33)

etire_detroit 2016 (34)


etire_detroit 2016 (35)

etire_detroit 2016 (36)

etire_detroit 2016 (37)

etire_detroit 2016 (38)

etire_detroit 2016 (40)

etire_detroit 2016 (41)

etire_detroit 2016 (42)

etire_detroit 2016 (43)


etire_detroit 2016 (45)

etire_detroit 2016 (46)

etire_detroit 2016 (47)

etire_detroit 2016 (48)

etire_detroit 2016 (49)

etire_detroit 2016 (51)

etire_detroit 2016 (1)

etire_detroit 2016 (2)

etire_detroit 2016 (4)

etire_detroit 2016 (5)

etire_detroit 2016 (6)

etire_detroit 2016 (7)

etire_detroit 2016 (8)

etire_detroit 2016 (9)

etire_detroit 2016 (10)

etire_detroit 2016 (11)

etire_detroit 2016 (12)

etire_detroit 2016 (13)

etire_detroit 2016 (14)

etire_detroit 2016 (15)

etire_detroit 2016 (16)

etire_detroit 2016 (17)

etire_detroit 2016 (18)

etire_detroit 2016 (19)

etire_detroit 2016 (20)

etire_detroit 2016 (21)

etire_detroit 2016 (22)

etire_detroit 2016 (23)

etire_detroit 2016 (24)

etire_detroit 2016 (25)

etire_detroit 2016 (26)

etire_detroit 2016 (27)

etire_detroit 2016 (28)


etire_detroit 2016 (29)

etire_detroit 2016 (30)

etire_detroit 2016 (31)

etire_detroit 2016 (32)

نمایشگاه دیترویت 2016