جهت آشنایی بیشتر با تایر لازم است با سیستم ابعادی تایر آشنا شویم . برای این منظورتوجه به شکل  ضروری است . لازم به یادآوری است که تمام ابعاد مورد نظر زمانی اندازه گیری می شود که تایر تحت فشار استاندارد و روی رینگ استاندارد خود قرار گرفته باشد و هنگام اندازه گیری ، شرایط محیطی به ویژه دما تثبیت شده باشد .

 

 

مشخصات ابعادی تایر

مشخصات ابعادی تایر

 

 

A پهنای مقطع کل :

به بیشترین فاصله ی افقی بین دیواره های خارجی تایر باد شده با در نظر گرفتن نوارهای تزیینی ، پهنای مقطع کل می گویند .

 

B پهنای مقطع :

به بیشترین فاصله افقی بین دیواره های خارجی تایر باد شده بدون در نظر گرفتن نوارهای تزیینی ، پهنای مقطع می گویند .

 

C ارتفاع مقطع :

به نصف تفاضل قطر خارجی تایر باد شده با قطر اسمی رینگ ، ارتفاع مقطع می گویند .

 

D قطر خارجی :

به قطر بیرونی تایر نو در حالت باد شده قطر خارجی می گویند .

 

E شعاع آزاد :

به شعاع تایر در حالت بدون بار ، شعاع آزاد می گویند که معادل نصف قطر خارجی تایر نو است .

 

F شعاع تحت بار :

به شعاع تایر تحت بار که معادل فاصله ی مرکز تایر تا سطح جاده است ، شعاع تحت بار یا شعاع استاتیک می گویند .

 

G قطر اسمی رینگ :

به قطر دایره محل استقرار طوقه تایر روی رینگ ، قطر اسمی رینگ می گویند .

 

H ارتفاع مقطع تحت بار :

به فاصله عمودی نشیمن گاه تایر روی رینگ تا سطح زمین ، ارتفاع مقطع تحت بار می گویند .

 

I پهنای رویه :

به فاصله افقی بین دو شانه تایر در محل تماس با جاده ، پهنای رویه (ترد) می گویند .

 

J خوابیدگی :

به اختلاف بین شعاع آزاد و شعاع تحت بار تایر ، خوابیدگی می گویند .

(J = E – F (mm


منبع :   مجله رادیال – زمستان 91

گردآورندگان : جواد امیری    /  فاطمه بهمنی زاده