عوامل موثر برکاهش عمر مفید لاستیک

1395/2/22 5:09:13توسط |صنایع لاستیک و تایر|

عوامل محیطی موثر بر عمر مفيد لاستیک : عوامل محیطی شامل نور خورشيد، آب، گرما و ساير موارد بصورت مستقل و در اكثر مواقع بصورت تركيب، موجب ايجاد ترك هاي سطحي در لاستیک گرديده كه نوسانات ديواره تاير نيز باعث عميق شدن اين ترك ها [...]