• در این انیمشن آموزشی به خطرات جانبی و اتفاقات حین تخلیه بار پرداخته می شود.
  •