این انیمیشن کوتاه به خطرات ناشی از عدم وجود نور کافی در محیط کارخانه و نصب آینه های محدب در محل تردد لیفتراک ها به منظور دید بهتر اپراتور و ایمنی لیفتراک می پردازد.